Do it yourself

Site has been blocked by malwarebyte

ข้อควรระวัง : ให้ทำ Whitelist เฉพาะเว็บที่มั่นใจว่าปลอดภัยเท่านั้น วิธีแก้ไขเมื่อเว็บถูกบล็อคโดย Malwarebyte 1. เปิดโปรแกรม Malwarebyte แล้วคลิกที่รูปฟันเฟือง 2. จากนั้นคลิกที่ Allow List แล้วกดปุ่ม Add 3. คลิกที่ Allow a website 4. กรอก URL ของเว็บที่ถูกบล็อคในช่อง Add a URL จากนั้นกดปุ่ม Done 5. URL ที่เรากรอกจะขึ้น Whitelist และจะไม่ถูกบล็อคอีกต่อไป

Scroll to Top